Systematiskt brandskyddsarbete

Inledning

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. (Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap, 2§). Åtgärderna kan vara av både teknisk (utrustning) och organisatorisk (t.ex. information) karaktär.

Statens Räddningsverk har utfärdat allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med utgångspunkt i denna lag.

Övrigt enligt relationshandling brandskyddsdokumentation för byggnadsprojektet daterad 2020-02-25 upprättad av Deap AB med tillhörande checklistor.

Vår policy för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utgår från dessa regelverk och beskriver brandskyddsarbetet i vår fastighet. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete utgår från de brandrisker som finns i fastigheterna, så att brand förebyggs och konsekvenserna vid ett eventuellt brandtillbud minimeras. Dokumentet har fastställts av styrelsen 2023-11-26 och ses över vid behov när förändring av brandskyddet sker.

Övergripande brandskyddspolicy

Alla som bor i huset ska känna till hur de ska förebygga brand och agera i händelse av brand i den egna lägenheten, trapphuset och byggnaden i övrigt.

 • Regelbunden kontroll av brandskyddsanordningar, belysning, el-ledningar, maskiner, brandcellsgränser och att trapphus/våningsplan/allmänna utrymmen (fria från lösa föremål eller brännbart material)
 • Årlig kontroll av släckutrustning, rökdetektorer i ventilationsaggregat, brandgasfläkt i garage, rökluckor samt brandsläckare.
 • Rökförbud i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare, balkong och hiss.
 • Inga brandfarliga vätskor får förvaras i förråd eller förrådsgångar.
 • Det åligger bostadsrättsinnehavaren att underhålla brandvarnare.
 • Enligt relationshandling brandskyddsdokumentation för byggnadsprojektet daterad 2020-02-25 upprättad av Deap AB med tillhörande checklistor.

Beskrivning av byggnaden

Bostadsrättsföreningen äger fastigheterna med beteckning Rambergsstaden 74:8, 74:9 och 74:10. Fastigheterna med byggår 2019-2020 har 6-7 våningar, garage, cykelförråd, gemensamhetslokal samt miljöhus. Fastigheterna består av totalt 166 lägenheter.

Beskrivning av verksamhet och dess risker

I byggnaden bedrivs ingen verksamhet som innefattar stora mängder av brännbart eller brandfarligt material.

Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder

Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Fastighetsskötaren ser också till att det är ordning och reda i husets allmänna utrymmen. Brandskyddsinventering av fastigheten och relationshandling brandskyddsdokumentation för byggnadsprojektet daterad 2020-02-25 upprättad av Deap AB med tillhörande checklistor. Som ett resultat vidtogs ett antal krav och rekommendationer. 

Brandcellsindelning och dörrar i brandcellsgräns

Varje lägenhet är en brandcell. Lägenhetsdörrarna är av brandskyddsklass EI30-Sm vilket innebär att de står emot brand i 30 minuter. Övriga brandceller avgränsas med branddörrar av stål med brandskyddsklas EI60-SmC: maskinrum för hiss, maskinrum för el, maskinrum för ventilation, cykelförråd, fastighetsförråd, förråd och garage. Alla branddörrar har fungerande låskolvar.

Utrymningsvägar

 • Från lägenheterna fungerar trapphus samt balkonger som utrymningsvägar.
 • Från gemensamhetslokalen: via trapphus.
 • Från vind: via trapphus.
 • Från källare och garage: via trapphus.

Efterlysande nödskyltar och markering av trösklar

 • Från gemensamhetslokalen båda dörrar ut mot trapphus finns nödbelysning samt efterlysande hänvisningsskyltar inom lokalen.
 • Från garaget ut mot trapphusen finns nödbelysning.
 • Från fläktrum finns efterlysande nödskyltar.

Brandvarnare/rökdetektorer

Bostadsrättsinnehavare svarar för underhåll av brandvarnare i lägenheten. Saknas brandvarnare ska bostadsrättshavare kontakta styrelsen som ser till att en ny kommer på plats. om sådan saknas i lägenheten. Nya brandvarnare tilldelas när så behövs eller när lagförändring sker.

Släckutrustning

Handbrandsläckare (pulver eller likvärdiga för lokalen) finns i garage, gemsamhetsutrymme samt miljöhus. Boende uppmanas att skaffa brandsläckare och/eller brandfilt till sin bostad. 

Släckutrustningen är nyinstallerad 2019 och byts vart 10:e år.

Brandgasventilation

I trapphusen finns rökluckor för brandgasventilation. Rökluckorna är elektriska med batteribackup som manövreras av Räddningstjänsten från respektive trapphus.

I miljöhuset finns fläkt för brandgasventilation för garage som manövreras av Räddningstjänsten från gatan vid garageport.

Räddningsvägar

De är viktigt att inte parkera runt huset på platser som inte är uppmärkta för parkering. För att räddningstjänsten ska kunna köra upp sina stegbilar framför eller bakom byggnaden för att ta ner boende på grund av rökfyllda trapphus ska dessa ytor hållas fria från material och snöröjas.

Åtgärder för att minska risken för brand - se avsnitt Kontrollplan och uppföljning

Beskrivning av organisatoriska brandskyddsåtgärder

Ansvarsfördelning för brandskyddet

Styrelsen ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen. Styrelsen ansvarar också för att tillsyn av föreningens gemensamma utrustning för brandskydd och utrymning genomförs i enlighet med detta dokument. Årlig kontroll av släckutrustning, rökluckor i trapphus och kontroll av brandgasventillation för garage ombesörjs genom serviceavtal med SafeTeam AB.

Styrelsen ska:

 • Hålla brandskyddsdokumentet uppdaterat.
 • Sammankallas vid tillbudsrapportering.
 • Upprätthålla en bra standard i brandskyddsarbetet inom fastigheten, till exempel vid heta arbeten och andra aktiviteter i fastigheten som kan störa föreningens brandskyddsarbete och/eller byggnadens säkerhet.

För brandskyddsåtgärder i lägenhet med tillhörande förvaringsutrymme ansvarar bostadsrättsinnehavaren respektive hyresgäst för. Hyr denne ut sin bostad i andra hand har hon/han fortsatt det entydiga och fulla ansvaret gentemot föreningen och ska se till att andrahandshyresgästen tar del av föreningens SBA-policy, att brandvarnare fungerar och att inga brandfarliga varor förvaras i förråd.

Försäkringsskydd

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar och gäller bland annat för skada genom brand, varmed avses eld som kommit lös. Föreningens försäkring täcker enbart de kostnader för vilka föreningen står för. För kostnad som vållas genom den enskildes oaktsamhet, försummelse, etc. i föreningens fastighet är den vållande ersättningsskyldig i enlighet med Bostadsrättslag 7 kap 12§.

Service och underhåll

Fel på apparater och installationer som kan medföra ökad brandrisk ska åtgärdas utan dröjsmål [fastighetsskötare vidtalas]. Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Serviceavtal finns med SafeTeam AB för service och underhåll av släckutrustning och rökluckor och brandgasfläkt i garage.

Utbildning/Information

Alla som bor i föreningens fastighet ska veta hur de ska förebygga brand och agera i händelse av brand i egna lägenheten, trapphus och byggnaden i övrigt. 

Alla boende i huset har fått och får vid inflyttning, ett informationsmaterial innehållande föreningens brandregler, handlingsplan vid brand samt informationsmaterial från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Information finns även på föreningens hemsida.

Säsongsberoende skriftliga påminnelser (t ex inför advent) delas ut till samtliga boende.

Specifika regler rörande brandskyddet 

Se Information till Boende nedan.

Kontrollplan och uppföljning

Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Fel på apparater och installationer som kan medföra ökad brandrisk åtgärdas tillika av föreningens fastighetsskötare. Serviceavtal finns med SafeTeam AB för service och underhåll av släckutrustning och rökluckor och brandgasfläkt i garage.

En gång per år

Styrelsen har upprättat checklistor för SBA-arbetet. Representant för styrelsen kontrollerar checklistorna som signeras. Eventuella brister som noterats skall åtgärdas skyndsamt och signeras när eventuella brister är åtgärdade.

SafeTeam AB kontrollerar:

 • Att brandsläckare finns på sina platser (garage, miljöhus och gemensamhetslokal)
 • Att trycket i brandsläckarna är inom gröna zonen på tryckmätaren
 • Att rökluckorna fungerar
 • Att brandgasfläkt fungerar

Två gånger per år

Teknisk förvaltare kontrollerar:

 • Att trycket i brandsläckarna är inom gröna zonen på tryckmätare
 • Vänder/skakar brandsläckare enligt fabrikantens anvisningar
 • Att brandsläckare inklusive skyltar finns på sina platser (garage, miljöhus och gemensamhetslokal)

Varje månad

Teknisk förvaltare kontrollerar:

 • Att alla trapphus, källare/förråd, garage är fria från brännbart material samt lösa föremål som kan förhindra utrymning

Varje vecka kontrollerar

Teknisk förvaltare kontrollerar:

 • Att branddörrar fungerar och stängs ordentligt

Regelbunden kontroll

Styrelsen ser till att det är ordning och reda i husets allmänna utrymmen och att trapphus, våningsplan och källargångar är fria från lösa föremål och annat brännbart material.

Rutiner för brand- och tillbudshantering

Beskrivning av händelseförloppet/tillbudet nedtecknas. Efter diskussion, eventuellt i dialog med Räddningstjänst, ta fram eventuellt nya rutiner för att undvika liknande händelser i framtiden. Tillbudsrapporten sparas i föreningens brandskyddspärm.

Styrelsens ansvarar för att vid behov eller när förändring av brandskyddet sker, följa upp föreningens systematiska brandskyddsarbete och se till att regler och rutiner i brandskyddsarbetet följs. Uppföljningen dokumenteras och godkänns av styrelsen och sparas i brandskyddspärmen och uppdateras på hemsidan.

Med tillbud avser föreningen följande: personskador, olyckor med brandfarlig vara samt brister i brandskydd eller utrymningssäkerhet. Vid brand och tillbud utvärderar styrelsen händelsen vid ett möte maximalt två veckor efter det att branden eller tillbudet inträffat.

Information till boende

Brandregler – förebygga brand

Gemensamma utrymmen

Föreningen bedriver, enligt myndighetskrav, ett systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga, förhindra och släcka brand. Brandsläckare finns i garage, miljölhus samt gemsamhetslokal. Rökluckor finns i alla trapphus samt lägenhetsförråd. Föreningen har serviceavtal med SafeTeam AB som en gång per år kontrollerar den tekniska utrustningen. Sist i dokumentet finner du föreningens handlingsplan i händelse av brand.

Lägenheter

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bör bostäder vara försedda med fungerande brandvarnare. Bostadsrättshavaren ansvarar du själv för underhållet av brandvarnaren i lägenhet.

Därför uppmanar styrelsen att:

 • Minst en gång per år kontrollera att batteriet i brandvarnare fungerar
 • Skaffa minst en 6 kg brandsläckare
 • Skaffa brandfilt

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor (markerade med symbolen ”eldsflamma”) är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C t.ex. tändvätska, lacknafta, gasol, bensin och spolarvätska.

I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (för hushållsbehov) förvaras. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter.

Vid förvaring på balkongen får behållarna vara större; gasolflaska i högst  P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.

Inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser får förvaras i förråden.

Gastuber

Lösa gastuber för dykning eller mekaniskt bruk får förvaras i lägenhet och då i hallen och nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen ska det finnas en skylt som varnar för gastuber.

Heta arbeten

Villkoren för heta arbeten finns reglerat i föreningens försäkringsvillkor. Särskild behörighet krävs och du får inte svetsa, arbeta med sliprondell, löda m.m. som medför gnistbildning eller uppvärmning. Särskild behörighet krävs för att få utföra heta arbeten. I vår förening har fastighetsskötaren sådan behörighet.

Förvaring av mopeder

Mopeder av klass 2 får förvaras i cykelförrådet i källaren.

Du får inte förvara moped klass 1, motorcykel, fyrhjuling eller liknande bränsledrivna fordon i cykelrummet.

Du får inte förvaras något bränsle i cykelförrådet förutom det som ryms i mopedens tank.

Lätta elfordon, t ex permobil och elcykel, får förvaras i cykelrummet.

Vid långtidsförvaring bör bensintanken tömmas för att förhindra läckage.

Trapphus och gångar

Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar får absolut inte något förvaras där. Lösa föremål (t.ex. barnvagnar) i trapphusen, vind, källare och gångar är förbjudna därför att:

 • Risken för anlagda bränder ökar
 • De hindrar utrymning och brandmännens arbete
 • Risken för att snubbla och falla ökar
 • En brand kan sprida sig till föremålen med ökad rök och hetta som följd
 • De hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter

Grillning

Grillning är förbjuden på balkongerna, uteplats och innergård (elgrill är tillåten).

Rökning

Rökning är den största brandorsaken i svenska hem och även den som dödar flest personer varje år i bränder. Rök är förbjuden i gemensamma utrymmen.

El

Dra ut kontakten till mobilladdare, kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används. Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån. Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan. Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms och skadas - byt dem om de är trasiga.

Släck elektriska adventsljusstakar med strömbrytare eller genom att dra ut sladden - använd inte glödlamporna som strömbrytare.

Stearinljus

Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Byt årligen ut mossan om du har sådan i adventsljusstakar eftersom mossans flamskydd oftast bara håller i ett år. Stearinljus behöver kunna ”andas” för att inte övertända - sätt inte ljus i behållare med för lite syretillförsel eller för många ljus på samma ställe, t.ex. en tallrik full med värmeljus.

Spisfläkten

Rengör filtret regelbundet. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

Rutiner vid nödläge

När en brand upptäcks ska du som boende göra följande:

 • SLÄCK (om möjligt)
 • STÄNG DÖRRAR (om möjligt)
 • UTRYM
 • VARNA (grannar)
 • LARMA (112)