Trivselregler

Det här bör du veta om föreningens trivselregler

(English version of this information can be found here)

Ansvar för trivsel

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Det är du som ägare av bostadsrätten som är ansvarig för de som vistas i lägenheten och föreningens gemensamma utrymmen.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan du få en varning av styrelsen. Du kan också bli avstängd från att använda gemensamhetslokalen eller gemensamma utrymmen. Vid upprepade varningar kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar.

Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 
 • Om någon skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsförvaltningen (felanmälan). Först i andra hand eller om du inte får den hjälp du behöver ska styrelsen kontaktas.

Om säkerhet 

 • Kontrollera att grind och ytterdörr i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. 
 • Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Brandsäkerhet och utrymning

För att minimera risken för anlagd brand och skapa bra förutsättningar för utrymning är det viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria och dörrar mellan brandceller hålls stängda.

Kom ihåg att trapphuset är din utrymningsväg och att utrymning i ett rökfyllt trapphus under stress väsentligt försvåras om det står möbler, barnvagnar eller liknande i vägen.

 • I trapphus och övriga gemensamma utrymmen får barnvagnar, rullatorer, möbler, leksaker, skor och annat löst material ej förvaras.
 • Dörrar ska alltid hållas stängda för att minska risk för spridning av brand och rök.
 • I lägenhetsförråd och garage får inga brandfarliga varor förvaras. Hit hör vätska i form av exempelvis t-röd, spolarvätska och tändvätska samt gaser såsom gasol och många sprejburkar. I en bil får dock en reservdunk med drivmedel förvaras
 • I lägenheten och på balkongen får brandfarlig vätska och gas förvaras enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
 • I cykelrummet får inte förvaras moped klass 1, motorcykel, fyrhjuling eller liknande bränsledrivna fordon.
 • I cykelrummet får inte förvaras drivmedel utöver det som ryms i fordonets tank.
 • Rekommendationen är att ha en 6 kg pulversläckare, eller två stycken 3 kg släckare i lägenheten.
 • Rekommendationen är att funktionstesta brandvarnare varje månad samt när du varit bortrest en längre tid.

Läs mer kring brandsäkerhet i flerbostadshus enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Läs mer hur du skyddar dig mot brand hemma.

Balkonger & uteplatser

Balkonger och uteplatser får inte användas för:

 • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • skakning av mattor, sängkläder mm.

Man får inte heller tvätta balkongen med vatten som rinner ner.

Det är inte tillåtet att ha blomlådor eller liknande som hänger ut över balkongkanten.

Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

Balkongskydd

Vind/insynsskydd på balkong och uteplats skall vara markisväv enligt följande:

 • Till den ljusa fasaden: Grå väv i färgen NCS S3502-Y, t ex Dickson Plains ORC 6088
 • Till den mörka fasaden: Svart väv, t ex Dicksons Plains ORC 6028


För vindskydd av markisväv enligt ovan finns redan ett generellt godkännande från styrelsen.

Höjden får inte vara högre än balkongräcket.

Vill du sätta upp något annat typ av skydd, annat material eller annan färg krävs först en ansökan och godkännande från styrelsen.

Balkonggolv

Balkonggolv av t ex trä och plast är tillåtna om de är av en typ som tillåter betonggolvet att torka upp, dvs vatten får inte bli stående under golvet.

Golvet får inte heller vara permanent utan vara möjligt att enkelt temporärt avlägsna, t ex vid fastighetsunderhåll.

En gång per år ska rengöring ske under golvet.

Grillning

Användning av elgrill är tillåten på balkong och uteplats.

Att även en elgrill ryker något är oundvikligt så visa dina grannar hänsyn genom att minimera rök och os, t ex genom att välja en elgrill med lock och/eller med vattenbad.

Elrökar är inte tillåtna och för tydlighetens skull alltså inte heller gasol-, kol-, engångsgrillar eller liknande.

Grillning är inte heller tillåten på innergården.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten, dvs varken på innergård, balkonger eller uteplatser.

Avfallshantering

Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i miljöhuset. Läs mer under Avfall och återvinning.

Cyklar, barnvagnar, rullatorer 

Cyklar ska förvaras i de cykelställen som finns på gården eller angiven plats i cykelrum i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar eller rullatorer får stå i trapphuset eller vindsgångar pga av brandskydd eller hinder vid framkomlighet. Mopeder klass 1 (EU-moped) och motorcyklar ska stå i garaget och inte på någon annan plats i fastigheten.

Trapphus

I trapphusen får av brandsäkerhets- och utrymningsskäl, ingenting förvaras. Det gäller även dörrmattor.

Förråd

I förråden får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste ovillkorligen hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden.

Innergården

Vår innergård är naturligtvis till för att användas.

Städa alltid upp efter dig om du använt innergården.

En sak som kan vara bra att tänka på är att ljudet studsar mellan husen och en normal samtalston låter ganska starkt på de övre våningarna. Starkare ljud, rop och skrik låter därmed väldigt högt för andra boende.

Orangeriet

Vår gemensamhetslokal är tyvärr ingen festlokal då det både låter mycket från lokalen och när går till och från lokalen.

Tänk därför att hålla ner volymen och ta av skorna.

Läs mer om hur du bokar Orangeriet här.

Antenner

Det är inte tillåtet att sätta upp parabol eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Inga paraboler tillåts heller på taken.

Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på innergården eller i direkt anslutning till fastigheten.

Tänk också på att inte låta djuren leka i planteringar eller i sandlådan.

Plocka upp djurets spillning om det skulle råka hända en olycka.

Du som har hand om en hund vet såklart om att du har ett strikt ansvar för vad din hund gör. Du ska hålla din hund under sådan tillsyn att den inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet för andra människor eller djur. Även om du tycker att du har god kontroll över din hund när den är lös kan det hända oväntade saker. Det är inte du som hundägare som avgör om din hund skrämmer någon annan. Rekommendationen är att alltid ha din hund kopplad när du är på innergården.

Läs också mer om hundar och störningar här.

Fyrverkerier

Fyrverkerier får inte avfyras från gården eller från balkonger och uteplatser.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i innergård, trappa, hiss och gemensamhetslokal. Reglerna gäller dygnet runt. Bullrande arbeten (exempelvis borrning) får endast förekomma på vissa tider. Läs mer under Störningar.

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Läs mer under Uthyrning andra hand.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, sätta upp en vägg, dra nya rör i kök och badrum.

Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Läs mer om ombyggnation här.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när det utförs störande arbete i lägenheten. Se Störningar.

Har du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.