Motion

Skriv en motion

Du som medlem har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Skillnad på förslag och motion


Du kan när som helst under året skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen. Det är då styrelsen som behandlar förslaget och röstar för eller emot.

Till årsstämman ska du däremot skriva en motion. Det är då de som närvarar på stämman som röstar för eller emot samt ger i uppdrag til styrelsen att genomföra motionen.

Du kan inte skriva interpellationer eller propositioner till stämman.

Så här skriver du en motion

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud om medlemmen inte själv kan delta vid stämman. Motionen måste därför vara så detaljerad som möjligt och inte lämna utrymme för tolkningar. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera saker som du vill ska behandlas. 

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
 2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta och tydliggör problemet för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar.
 3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.
 4. Om det kommer kosta pengar för föreningen så är det lämpligt att också tillhandahålla en offert eller prisindikation. Tänk på att ange om priset är med eller utan moms.
 5. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. "Jag föreslår därför föreningsstämman beslutar att..."
 6. Det ska gå att rösta ja eller nej till motionen.
 7. Skriv under motionen med ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Vill du vara anonym på föreningsstämman bifogar du istället denna information som en bilaga till motionen. Anledningen att det inte går att vara helt anonym är att styrelsen måste kunan säkerställa att det är en medlem som skrivit motionen då stadgarna (18 §) fastslår att endast medlemmar kan lämna motion.
 8. Skicka din motion till styrelsen.


Det finns regler för när man senast måste skriva en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsstämma måste du skriva den i tid och lämna in den till styrelsen. Normalt vill styrelsen ha motionen senast tre månader innan stämman äger rum. Vet du inte hur du skriver motionen på ett korrekt sätt så hjälper styrelsen dig.

Behandling av motionerna

När motionen inkommit ska den behandlas av styrelsen. Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag man lämnar. Styrelsen kan föreslå mötet att:

 • bifalla motionen, om man tycker att den är bra.
 • avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra, hållbart eller genomförbart.
 • anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete.
 • lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför stämmans befogenhet.

Om styrelsen inte anser att motionen är bra nog för att kunna tas upp på stämman, t ex att det saknas möjligheten att rösta för eller emot, så kommer styrelsen att kontakta dig med förslag på åtgärd.

Vad händer med en motion på stämman? 

På stämman beslutas huruvida motionen ska antas eller avslås. Det är möjligt att anta delar av en motion men den behöver då vara utformad så man kan rösta ja eller nej till olika delar. Enklast är att skriva olika motioner som kan antas eller avslås i sin helhet. 

När ska motionen skrivas?

Du kan skriva motionen när som helst på året men den behöver vara styrelen tillhanda i god tid innan stämman, normalt 1 april för den ordinarie föreningsstämman. Kommer den in för sent får den antingen vänta till nästa stämma eller så formuleras den om till ett förslag som styrelsen kan hantera direkt. 

Anledningen att motionen behöver vara inne i så god tid är att:

 1. Det måste finnas tid för styrelsen att be om komplettering, ändring och omformulering av motionen.
 2. Styrelsen måste hinna behandla motionen på ett ordinarie styrelsesammanträde.
 3. Motionen måste bifogas i den kallelse till stämman som kan skickas ut sex veckor innan stämman hålls.

Exempel på motion 

Motion till Bostadsrättsföreningen Kubik 

Gröna växter i entrén

Våra trapphus är i bra skick men lite tråkiga.

Jag tycker att trapphusen skulle kunna livas upp med lite gröna växter.

För t ex 1000:- per år och trapphus får man ganska mycket växter.

Jag föreslår att föreningsstämman beslutar att föreningen köper in krukor och gröna växter och placerar i entrén. 

Anders Anderssson, Rödlönnsgången 26, lgh 1701.

Styrelsen återkoppling om komplettering.

Hej.

Det låter som ett trevligt förslag

 • Vem ska vattna växterna och vad kostar detta? Vårt städföretag Städ å Sånt AB kanske kan göra det ?
 • Är priset med eller utan moms? Föreningen betalar pris med moms.
 • När önskar du att förändringen isåfall är genomförd? Ange detta i belsutet du önskar att stämman tar.

/Styrelsen

Reviderad motion till Bostadsrättsföreningen Kubik 

Gröna växter i entrén

Våra trapphus är i bra skick men lite tråkiga.

Jag tycker att trapphusen skulle kunna livas upp med lite gröna växter.

För t ex 2000:- inkl moms per år och trapphus får man ganska mycket växter. Då ingår också undehåll varannan vecka. Se bifogad offert från Växt och Grönt AB.

Jag föreslår att föreningsstämman beslutar att föreningen inom tre månader köper in krukor och gröna växter och placerar i entrén. 

Anders Anderssson, Rödlönnsgången 26, lgh 1701.

Mall för motion