Ombyggnation

För att genomföra förändringar i din lägenhet kontakta alltid styrelsen.

Bostadsrättsinnehavaren har, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att lägenheten hålls i ett bra skick. Detta brukar uttryckas så att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för det inre underhållet.

Ibland vill man som lägenhetsinnehavare genomföra renoverings- eller ombyggnadsarbeten. Då är det viktigt att känna till att en hel del åtgärder kräver tillstånd av föreningen. 

Kontakta styrelsen i god tid

Kontakta styrelsen om du har frågor kring ombyggnation. Det är alltid bättre att fråga först.

Styrelsen har kunskap och hjälper dig genom processen.

När behövs tillstånd av föreningen?

Vissa ombyggnationer kräver att man har fått skriftligt tillstånd av styrelsen. Exempel på ombyggnad som kräver tillstånd är sådant som påverkar bärande konstruktioner (golv, vägg, tak), värme, vatten, avlopp, ventilation eller el-central. Installationer på balkong och uteplats kräver också tillstånd. Det är svårt att säga exakt vad som kräver tillstånd så kontakta alltid kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas. Lite vägledning finns under Underhåll.

Bygglov eller bygganmälan

Vissa förändringar i lägenheter kan, utöver tillstånd från bostadsrättsföreningen, också kräva bygganmälan eller bygglov från Stadsbyggnadskontoret.

  • Bygganmälan krävs för t ex ingrepp i bärande väggar, omdragningar av avlopp/stamledningar, ändringar i ventilationssystemet och ändrad planlösning.

  • Bygglov krävs normalt sett för t ex nya balkong, fönsterbyten (om utseendet förändras), utökad bostadsyta, ändrad användning av en yta.

Notera att även i de fall då styrelsen lämnar sitt godkännande kan det ändå krävas ett beslut på en föreningsstämma eller godkännande från Hyresnämnden.

Det är bostadsrättshavarens ansvar att kontrollera bygganmälan och bygglov samt stå för kostnaden för dessa.

Ansvar och avtal 

När en bostadsrättshavare ska genomföra byggnationer som kan påverka fastighetens konstruktion eller påverka fastigheten utanför lägenheten, ska det skrivas ett avtal mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. Detta avtal säkerställer föreningens rättigheter om något skulle hända under eller efter byggnationen. Bostadsrättshavaren skriver lämpligen själv ett avtal med byggaren för att reglera dennes ansvar.

För övriga byggnationer behövs inget avtal men om byggnationen visar sig påverka fastighetens konstruktion, påverka fastigheten utanför lägenheten, inte godkänns av besiktningsman eller strider mot gällande lagar och förordningar är bostadsrättshavaren ansvarig för detta. Föreningen ska så långt det är möjligt hållas skadeslös och eventuella kostnader ska belasta bostadsrättshavaren. Om byggnationen påbörjas anses bostadsrättshavaren ha godkänt detta. Styrelsen rekommenderar att bostadsrättshavaren skriver ett avtal med byggaren som reglerar dennes ansvar.

Bostadsrättshavaren är ansvarig för de man bjudit in och som vistas inom föreningen, så var noga med om du lånar ut nycklar.

Det är bostadsrättshavarens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller och se till att byggnationen följer dessa regler. Tänk t ex på att en ombyggnation kan påverka el och ventilation.

Hur får man tillstånd?

Ansökan om tillstånd för ombyggnad skickas skriftligen till styrelsen.

Till ansökan ska bifogas fackmannamässiga ritningar som tydligt visar vad som ska göras. Du kan hitta en ritning på din lägenhet här att utgå ifrån.

Kräver byggnationen bygganmälan eller bygglov så lämnar styrelsen först ett preliminärt godkännande och när startbesked kommit från Stadsbyggnadskontoret så får bostadsrättshavaren ett skriftligt godkännande.

Styrelsen har möjlighet att ställa villkor i ett tillstånd. Ett vanligt sådant villkor är att lägenhetsinnehavaren ska lämna in en ny relationsritning efter genomförd ombyggnation. Kostnaden för detta står bostadsrättshavaren för.

Styrelsen kan också kräva att ombyggnaden inspekteras och godkänns av en besiktningsman. Ändring av ventilation kräver justering och besiktning av ventilationen. Kostnaden för detta står bostadsrättshavaren för.

På vilka tider får man bygga om?

Ombyggnadsarbeten (buller) får endast förekomma på följande tider:

Bullriga arbeten exempelvis borrning ska förläggas:

  • Måndag – fredag 08:00 – 18:00
  • Lördag – Söndag 10:00 – 17:00

Helgdagar (röda dagar) och helgdagsaftnar är inga bullriga arbeten tillåtna.

Informera grannar i god tid vid större eller längre störande arbeten, genom att prata med dem eller genom anslag i trapphuset. Kontakta även styrelsen.

Den som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till och följer de regler som gäller i vår förening. Detta gäller oavsett om du själv har flyttat in i lägenheten eller ej.

Byggavfall

Byggavfall får inte lämnas i föreningens miljöhus, trapphus  eller på innergården. Tänkt på att för att få ställa storsäckar (Bigbag eller liknande) på trottoar eller gata krävs polistillstånd.

Blankett

Ritningar

Planritningar finns här.

Relationshandlingar för planlösning, ventilation och elektricitet finns här.